Euro-agentúra
Agro-agentúra

Ciele združenia

  1. Spolupráca a nadväzovanie kontaktov, výmena skúseností s inými partnerskými združeniami a organizáciami zastupujúcimi záujmy poľnohospodárskych prvovýrobcov.
  2. Obhajoba spoločných záujmov členov združenia.
  3. Poradenská a informačná činnosť v poľnohospodárstve.
  4. Organizovanie odborných seminárov, prednášok, kurzov a kultúrnych podujatí.
  5. Vydávanie a rozširovanie odbornej dokumentácie, publikácií, tematicky určených na šírenie a sprostredkovanie osvety, objasňovania a prezentácie poznatkov z oblasti poľnohospodárstva.
  6. Zastupovanie svojich členov na príslušnom ministerstve a na iných štátnych inštitúciách ako sú PPA, ÚKSUP, ŠVPSR, Slovenský Pozemkový fond a iné.
  7. Spolupráca s miestnou samosprávou.
  8. Koordinácia spoločných záujmov svojich členov vo veciach ich podnikateľskej činnosti.
  9. Informovanie členov o najnovších legislatívnych zmenách v oblasti pôdohospodárstva.
  10. Ochrana poľnohospodárskej a lesnej pôdy na Slovensku a ochrana vlastníckych práv k pôde.