Euro-agentúra
Agro-agentúra
www.agenturysk.sk

Medzi priority našej spoločnosti patrí aj  vzdelávanie v oblasti možností a spôsobov čerpania priamych platieb, ktoré budeme realizovať na území celého Slovenska.

Pre veľký záujem o semináre, ktoré sme realizovali začiatkom tohto roka, pre Vás opäť pripravujeme semináre po celom Slovensku.

Na našich seminároch prednášajú ľudia z praxe.

Seminár prebieha formou prezentácie na počítači, videoprojektore, odbornej prednášky a diskusie.

Názov seminára: "

"Novinky pre kampaň 2019 v oblasti PRIAMYCH PLATIEB, súvisiace zákony, nariadenia, prax a GSAA"

 

Miesta a termíny najbližších seminárov:

ŽILINA       25.03.2019

TRNAVA     27.03.2019

ZVOLEN     28.03.2019 ZMENENÝ TERMÍN!

KOŠICE      01.04.2019  

POPRAD    02.04.2019   

NITRA         08.04.2019

 

ŽILINA      25.03.2019

DOM ODBOROV, spol. s.r.o., Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina

TRNAVA      27.3.2019

Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13, 917 00 Trnava

ZVOLEN      28.03.2019

Reštaurácia Centrum, Kozačeka 8, 96001 Zvolen

KOŠICE       01.04.2019  

Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48A, 040 11 Košice - mestská časť Západ

POPRAD     02.04.2019   

Hotel Poprad, Partizánska 677/17, 058 01 Poprad

NITRA          08.04.2019

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 952/4, 949 01 Nitra-Chrenová

 

Cena seminára: 69,00€/1 osoba, 135,00€/2 osoby, 200,00€/3 osoby, 260,00€/4 osoby....

V cene je zahrnuté odborné školenie, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) teplý obed, pracovné materiály (poznámkový blok a pero) a materiály zo školenia v elektronickej podobe.

Konkrétne miesta seminárov Vám dáme vedieť približne 2 - 3 týždne pred termínom seminárov, podľa výšky účasti, nakoľko chceme vyhovieť všetkým účastníkom.

 

Program seminára:

8:45 -  9:00 - Prezentácia

9:00 - 10:15

 - Nariadenie vlády Slovenskej republiky 342/2014 Z. z. - je nariadenie, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb - vysvetlenie ľudskou rečou - postrehy z praxe,

10:15 - 12:00

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky 342/2014 Z. z. - je nariadenie, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb - podrobne po paragrafoch,

- Zákon č. 280/2017 Z. z. Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - zoznamy evidencie, výkazov, tlačív a dokumentácie, ktoré sú žiadatelia o platbu povinní viesť a predkladať kontrole, uchovávať a archivovať,

- Vyhláška č. 172/2018 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného,

- GSAA geopriestorová žiadosť o podporu - vysvetlenie fungovania programu, ukážky v programe + novinky v "GSAA" v roku 2019,

12:00 - 12:15

- Riadenie rizika v poľnohospodárstve,

12:15 - 13:00

OBED

13:00 - 14:00

"Príprava a odosielanie údajov pre ÚKSUP - Formulár - Prehľad o spotrebe hnojív, hlásenie o celkovom množstve sekundárnych zdrojov živín a kompostov do obehu, vedenieevidencie o spotrebe hnojív, hnojenie pôdy a používanie prípravkov na ochranu rastlín, platná legistlatíva SR v oblasti hnojív,

14:00  - 15:00 

"Nove dôležité zmeny, vyhlášky a podmienky evidencie pre kataster a nájomné zmluvy, GSAA a evidencia hnojív a chémie v systémoch spoločnosti ISAT",

- DISKUSIA

POZOR NOVINKA!!! Pomoc zakreslenia 1 parcely Vašich pozemkov bezplatne v cene školného!!!

Vyhradzujeme si právo zmeny miesta alebo termínu.

Pri úhrade postupujte nasledovne:

Účet AGRO-AGENTÚRA s.r.o.:

IBAN: SK13 1100 0000 0029 4603 7225

variabilný symbol: číslo, ktoré vám pridelí pri vyplnení dotazník

poznámka: spoločnosť/meno

Po úhrade Vám bude ihneď zaslaná faktúra v pdf mailom a originál faktúru obdržíte na školení.

Miesto na seminári Vám bude rezervované až po zrealizovaní platby!

Tešíme sa na Vás!

V prípade, že si z našej ponuky seminárov vyberiete ten Váš vo Vami vybratom meste, vypľňte prihlasovací formulár, ktorý nám odošlete a ktorý vám priradí číslo, ktoré je zároveň variabilným číslom pri úhrade finančných prostriedkov za seminár. My si následne Vašu platbu spárujeme s Vašou prihláškou a zaradíme Vás týmto do prezenčnej listiny.

 

 

 

 

 

Registračný formulár na seminár

* označené polia sú povinné