Euro-agentúra
Agro-agentúra
www.agenturysk.sk

Medzi priority našej spoločnosti patrí aj  vzdelávanie v oblasti možností a spôsobov čerpania priamych platieb, ktoré budeme realizovať na území celého Slovenska.

Pre veľký záujem o semináre, ktoré sme realizovali začiatkom tohto roka, pre Vás opäť pripravujeme semináre po celom Slovensku.

Na našich seminároch prednášajú ľudia z praxe.

Seminár prebieha formou prezentácie na počítači, videoprojektore, odbornej prednášky a diskusie.

Názov seminára: "

"Novinky pre kampaň 2019 v oblasti PRIAMYCH PLATIEB, súvisiace zákony, nariadenia, prax a GSAA"

 

Miesta a termíny najbližších seminárov:

ŽILINA       25.03.2019

TRNAVA     27.03.2019

ZVOLEN     28.03.2019 ZMENENÝ TERMÍN!

KOŠICE      01.04.2019  

POPRAD    02.04.2019   

NITRA         08.04.2019

Cena seminára: 69,00€/1 osoba, 135,00€/2 osoby, 200,00€/3 osoby, 260,00€/4 osoby....

V cene je zahrnuté odborné školenie, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) teplý obed, pracovné materiály (poznámkový blok a pero) a materiály zo školenia v elektronickej podobe.

Konkrétne miesta seminárov Vám dáme vedieť približne 2 - 3 týždne pred termínom seminárov, podľa výšky účasti, nakoľko chceme vyhovieť všetkým účastníkom.

Program seminára:

 - Nariadenie vlády Slovenskej republiky 342/2014 Z. z. - je nariadenie, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb - vysvetlenie ľudskou rečou.

- Zákon č. 280/2017 Z. z. Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - zoznamy evidencie, výkazov, tlačív a dokumentácie, ktoré sú žiadatelia o platbu povinní viesť a predkladať kontrole, uchovávať a archivovať

- Vyhláška č. 172/2018 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného

- GSAA geopriestorová žiadosť o podporu - vysvetlenie fungovania programu, ukážky v programe + novinky v "GSAA" v roku 2019

- Ukážka s vysvetlením pri vypĺňaní tlačív pre ÚKSUP - Hlásenie o celkovom množstve sekundárnych zdrojov živín a kompostov do obehu, formulár - Prehľad o spotrebe hnojív v poľnohospodárskom podniku, Vedenie evidencie o spotrebe hnojív, bilancii živín a hnojení pôdy,

- Predstavenie nami pripravovaného  jedného z najväčších e-shopov pre poľnohospodárov

- Diskusia

POZOR NOVINKA!!! Pomoc zakreslenia 1 parcely Vašich pozemkov bezplatne v cene školného!!!

Vyhradzujeme si právo zmeny miesta alebo termínu.

Pri úhrade postupujte nasledovne:

Účet AGRO-AGENTÚRA s.r.o.:

IBAN: SK13 1100 0000 0029 4603 7225

variabilný symbol: číslo, ktoré vám pridelí pri vyplnení dotazník

poznámka: spoločnosť/meno

Po úhrade Vám bude ihneď zaslaná faktúra v pdf mailom a originál faktúru obdržíte na školení.

Miesto na seminári Vám bude rezervované až po zrealizovaní platby!

Tešíme sa na Vás!

V prípade, že si z našej ponuky seminárov vyberiete ten Váš vo Vami vybratom meste, vypľňte prihlasovací formulár, ktorý nám odošlete a ktorý vám priradí číslo, ktoré je zároveň variabilným číslom pri úhrade finančných prostriedkov za seminár. My si následne Vašu platbu spárujeme s Vašou prihláškou a zaradíme Vás týmto do prezenčnej listiny.

 

 

 

 

 

Registračný formulár na seminár

* označené polia sú povinné