Euro-agentúra
Agro-agentúra

Poskytujeme externé vedenie komplexnej ekonomiky spoločností. Účtovníctvo, mzdy, vedenie DPH, iné....

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

 • účtovný denník
 • hlavná kniha
 • evidenciu záväzkov a pohľadávok, saldokonto
 • evidencia DPH – a spracovanie daňového priznania
 • evidenciu hmotného a nehmotného majetku
 • ročnú účtovná závierka
 • priebežné hodnotenie výsledkov
 • daňová optimalizácia
 • daňové priznanie k dani z príjmov, výkazy
 • poradenstvo v oblasti podvojného účtovníctva
 • spracovanie hlásení pre Intrastat


JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

 • peňažný denník
 • kniha pohľadávok a záväzkov
 • evidencia DPH – a spracovanie daňového priznanie
 • evidenciu hmotného a nehmotného majetku
 • ročnú účtovná závierka
 • priebežné hodnotenie výsledkov
 • daňová optimalizácia
 • daňové priznanie k dani z príjmov výkazy
 • poradenstvo v oblasti jednoduchého účtovní

 

MZDOVÁ AGENDA

 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do poisťovní sociálneho a zdravotného poistenia
 • spracovanie mesačných miezd pre pracovníkov
 • spracovanie výkazov pre poisťovne, prehľadov a hlásení na daňový úrad
 • spracovanie príkazov na úhradu pri výplate miezd, odvodov a daní
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • poradenstvo v oblasti mzdovej a personálnej agendy

 

PORADENSTVO A OSTATNÉ SLUŽBY

 • ekonomické poradenstvo
 • zastupovanie, resp. asistencia pri kontrolách a styku s daňovým úradom a poisťovňami
 • pomoc pri optimalizácii daňového zaťaženia
 • rekonštrukcia účtovníctva
 • vypracovanie vnútropodnikových smerníc
 • vypracovanie štatistických výkazov
 • finančná analýza
 • pomoc pri vypracovaní podkladov k žiadosti o úver
 • upozornenie na legislatívne zmeny