Euro-agentúra
Agro-agentúra

AKTUÁLNE VÝZVY, OZNÁMENIA, USMERNENIA.....

 

 

Oblasti pomoci:

 • poľnohospodárstvo, rozvoja vidieka, rybné hospodárstvo a lesníctvo
 • regionálny rozvoj
 • životné prostredie
 • energetika
 • bytová politika
 • cestovný ruch
 • výskum, vývoj a inovácie vrátane prenosu poznatkov do praxe
 • vzdelávanie
 • zamestnanosť, sociálne a zdravotné služby
 • európska územná spolupráca
 • budovanie inštitúcií 

Žiadatelia pomoci:

 • mestá a obce (referencie, PHSR)
 • samosprávne kraje
 • poľnohospodári, potravinári, rybári, lesníci
 • univerzity a výskumné organizácie
 • podnikateľské subjekty
 • únie, zväzy, asociácie a mimovládne organizácie
 • rezortné inštitúcie (ministerstvá, AI)
 • medzinárodné organizácie 

Priebeh spolupráce:

 • identifikácia projektu
 • návrh projektu a spôsobu financovania
 • spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
 • príprava finančných schém
 • asistencia pri komunikácii s platobným orgánom
 • implementácia
 • príprava žiadostí o platbu
 • monitoring a hodnotenie
 • reporting v smere k inštitúciám súvisiaci s čerpaním dotácií 

Katarína Cigľarová - konateľ